Opći uvjeti

by Putopis

Opći uvijeti i upute za turističke aranžmane sastavni su dio ponude, programa putovanja te ugovora o putovanju između organizatora putovanja, Putopis d.o.o., Bogišićeva 20, 10000 Zagreb, ID KOD HR-AB-01-080797858 (u daljnjem tekstu organizator) i putnika odnosno roditelja/staratelja u slučaju kada ugovaratelj putovanja sklapa ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu putnik). Ukoliko je u programu putovanja objavljena odredba različita od općih uvijeta primjenjuje se odredba iz programa. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisan način, osim u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom kao što su: rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i slično.

 

PREDMET UGOVORA I STRANKE

Ovim ugovorom se uređuju međusobni odnosi organizatora putovanja i ugovaratelja putovanja odnosno treće osobe kao putnika u slučaju kad ugovaratelj  putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe.

Organizator putovanja je hrvatska putnička agencija ili turistička agencija „PUTOPIS“ d.o.o. (Travelbook Ltd), u daljnjem tekstu organizator putovanja, koja ispunjava uvjete za pružanje turističkih usluga na temelju rješenja nadležnog državnog tijela. Agencija posrednik mora u ugovoru naznačiti u kojem svojstvu nastupa i navesti  svoje podatke. U protivnom smatrat će se organizatorom putovanja i snositi sva prava i obveze kao organizator putovanja. U slučaju kad je organizator putovanja inozemna putnička agencija, domaća agencija posrednik dužna je osigurati  jamčevno osiguranje kao da je riječ o aranžmanu kojeg je sama organizirala.

Ugovaratelj putovanja je osoba koja sklapa ovaj ugovor u svoje ime i za svoj račun ili u korist treće osobe. U slučaju sklapanja ovog ugovora u korist treće osobe kao putnika, tada putnik stječe vlastito i neposredno pravo prema organizatoru putovanja koji je u obvezi ispuniti prema putniku ono što je ugovaratelj putovanja uglavio u korist treće osobe. Ugovaratelj putovanja/putnik jamči i odgovara za točnost svih podataka koje je dao organizatoru putovanja, te jamči da je u svrhu realizacije ugovorenog putovanja ovlašten od putnika/stranke dati njegove/njezine osobne podatke i prihvatiti sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

Ugovor o organiziranju putovanja se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorene stranke, a ugovaratelj putovanja uplatio u cjelosti cijenu aranžmana/usluge ili uplatio dio ugovorene cijene i osigurao neosporno plaćanje preostalog iznosa  do ugovorenog datuma.

Ako ugovaratelj ne može osobno potpisati ugovor, ugovor se smatra obvezujućim popunjen u elektronskom obliku od strane putnika i dostavljen agenciji, a proizvodi pravne učinke kad agencija primi cijeli ugovoreni iznos cijene ili ako je tako dogovoreno, primi uplatu dijela iznosa cijene i dokumentaciju kojom se osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma.

 

OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena ugovorom i skrbiti se o pravima i interesima putnika u skladu sa poslovnim običajima ove djelatnosti.

Prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, organizator putovanja ili agencija posrednik stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, podastire mu sve relevantne informacije u svezi s putovanjem, te mu predaje opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi mu paket putnog osiguranja i osiguranja od otkaza. Organizatora putovanja obvezuju podaci sadržani u promidžbenim materijalima ili programu, osim ako se ugovaratelj putovanja nije drugačije dogovorio s organizatorom putovanja zbog toga što je u promidžbenom materijalu/programu bilo naznačeno da postoji mogućnost izmjene podataka, a što znači da su mjerodavni uglavci iz ovog ugovora, a što je razvidno iz ovog ugovora.

 

CIJENA

Pri sklapanju ovog ugovora, ugovaratelj putovanja je dužan uplatiti 40 %  cijene, a preostali dio cijene 60% mora uplatiti jednokratno u gotovini, najkasnije 30 dana prije početka putovanja, osim ako ovim ugovorom nije drugačije određeno pa se ugovorne stranke mogu sporazumno dogovoriti o dinamici plaćanja.

Ako je ugovaratelj sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao „last minute“(putovanje u posljednji trenutak) ili po „fortuna“ sistemu (uplaćuje se za hotel niže kategorije, a koristi onaj više ako ima mjesta) tada putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje organizator putovanja ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje i nema pravo prigovora prema organizatoru putovanja.

Ugovorne strane su suglasne da organizator putovanja ima pravo povišenja cijene iz ovog ugovora najkasnije do 20 dana prije početka putovanja ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do promijene cijene smještaja, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znao niti mogao znati. Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca (poveanje se obračunava na sve dijelove uplate).

Ugovaratelj putovanja ili putnik imaju pravo raskinuti ugovor o organiziranju putovanja ako bi povišenje cijene iznosilo više od 10 %. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete.

Putnik je dužan na zahtjev predstavnika organizatora putovanja prije započinjanja putovanja predočiti dokaz da je u cjelosti podmirio cijenu, jer ako cijena nije plaćena putnik ne može započeti putovanje, osim ako ugovorene strane nisu drugačije uglavile.

 

OBVEZE ORGANIZATORA KOD IZMJENE/NEISPUNJENJA UGOVORENE USLUGE

Ako organizator prije početka putovanja značajnije izmijeni program ili smještaj ili cijenu, dužan je o tome bez odgode obavijestiti putnika/ugovaratelja u pisanom obliku. U tom slučaju organizator putovanja može ponuditi putniku/ugovaratelju putovanja izmijenjeni ugovor uz naznačavanje izmjena kao i utjecaj tih izmjena na cijenu putovanja.

Putnik /ugovaratelj putovanja u roku 2 (dva) dana od dana primitka ponude iz ovog ugovora može prihvatiti izmjenjeni ugovor o organiziranju putovanja ili odbiti izmjene. Ako putnik/ugovaratelj putovanja odbije izmjene, tada se raskida ugovor bez obveze putnika na naknadu štete i troškova. U tom slučaju je organizator putovanja u obvezi vratiti uplaćeni dio cijene za korist putnika/ugovaratelja putovanja u roku 7 (sedam) radnih dana od dana primitka obavijesti da se ne prihvaća ponuđeni zamjenski turistički aranžman.

Ako putnik/ugovaratelj putovanja odbije prihvatiti izmjenjeni ugovor, tada može na prijedlog organizatora putovanja prihvatiti zamjenski turistički aranžman. Ovaj zamjenski turistički aranžman može organizator putovanja dostaviti putniku/ugovaratelju putovanja istovremeno s ponudom izmjenjenog ugovora. Putnik se očituje u roku 2 (dva) radna dana od dana primitka ponude za zamjenski turistički aranžman glede prihvata zamjenskog turističkog aranžmana. Ako je cijena zamjenskog turističkog aranžmana niža, tada je organizator putovanja dužan vratiti dio cijene za korist putnika u roku od 7 radnih dana računajući od dana prihvata zamjenskog turističkog aranžmana od strane putnika/organizatora putovanja. U slučaju prihvata zamjenskog turističkog aranžmana putnik/ugovaratelj putovanja nema nikakvih potraživanja prema organizatoru putovanja s bilo kojeg pravnog osnova, osim prava na povrat dijela cijene ako zamijenjeni turistički aranžman ima nižu cijenu.

Ako se putnik ogluši na ponudu organizatora putovanja tada se smatra da nije prihvatio ponudu organizatora putovanja.
Ako putnik/ugovaratelj putovanja odbije izmjenjeni program ili ne prihvati ponuđeni zamjenski turistički aranžman, a ugovor o organiziranju putovanja je organizator putovanja morao izmijeniti zbog nastupa izvanrednih vanjskih okolnisti koje nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, tada putnik ima pravo na povrat uplaćene cijene, ali nema pravo na naknadu štete.

Ako organizator putovanja izmijeni ovaj ugovor, a ne postoje izvanredne vanjske okolnosti koje je organizator putovanja mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, tada je organizator obvezan vratiti uplaćena sredstva bez odgode. Dodatno, putnik ima pravo i na naknadu štete najviše u vrijednosti još jednog takvog aranžmana.

Ako organizator putovanja nakon početka putovanja nije pružio veći dio uglavljenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati veći dio uglavljenih usluga, organizator putovanja može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, te ako je potrebno obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga.

Ako nije moguće na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik ne prihvati izmjene iz  opravdanih razloga, organizator putovanja dužan je na svoj trošak omogućiti putniku povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s time suglasan te je dužan nadoknaditi štetu koju je putnik time pretrpio. Visina štete se utvrđuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela programa utvrđenih ugovorom o organiziranju putovanja. Organizator putovanja je dužan nadoknaditi ovu štetu putniku u roku od 15 radnih dana od dana povratka putnika u mjesto polaska ili neko drugo mjesto s kojim se  putnik suglasio, a na temelju pisanog prigovora kojeg putnik mora izjaviti organizatoru putovanja u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Organizator prigovor rješava na način i u rokovima navedenim u ovom ugovoru. Najviši mogući iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana, ako se radi o takvom ispunjenju dijela usluge koji bitno utječe na sadržaj programa.

Ugovor o organiziranju putovanja se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke, a ugovaratelj putovanja uplatio u cjelosti cijenu aranžmana/usluge ili uplatio dio ugovorene cijene i osigurao neosporno plaćanje preostalog iznosa do ugovornog datuma.

Ako ugovaratelj ne može osobno potpisati ugovor, ugovor se smatra obvezujućim popunjen u elektronskom obliku od strane putnika i dostavljen agenciji, a proizvodi pravne učinke kad agencija primi cijeli ugovoreni iznos cijene ili ako je tako ugovoreno, primi uplatu dijela iznosa cijene do ugovorenog datuma.

Organizator putovanja je ovlašten jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ovaj ugovor, ako nastupe vanjske i izvanredne okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi okolnosti da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, bile opravdan razlog za organizatora putovanja da ne sklapa ugovor o organiziranom putovanju. U tom slučaju putnik nema pravo na naknadu štete.

Organizator može također otkazati aranžman ako se ne prijavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator putovanja objavljuje minimalan broj putnika. Organizator je dužan kupce izvjestiti o otaku najmanje 5 dana prije početka aranžmana te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana. Organizator ne preuzima odgovornost za promijenu radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja.

 

ODUSTAJANJE PUTNIKA

Putnik može u svako doba pisanim putem potpuno ili djelomično raskinuti ugovor o organiziranju putovanja. Organizator putovanja je u promidžbenom materijalu/programu i/ili općim uvjetima putovanja odredio način obračuna naknade koju je dužan putniku/ugovaratelju putovanja platiti u slučaju raskida ugovora o organiziranju putovanja, a putnik/ugovaratelj putovanja potpisom ovog ugovora potvrđuje da je upoznat s ovim podacima.
U tom slučaju organizator putovanja zadržava uplaćeni iznos u visini koja ovisi o datumu otkazivanja putovanja po slijedećem rasporedu (ukoliko nije drugačije navedeno u programu):
– do 30 dana prije polaska             30% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
– 29 – 22 dana prije polaska           40% cijene aranžmana
– 21 – 15 dana prije polaska           60% cijene aranžmana
– 14 – 8 dana prije polaska             80% cijene aranžmana
– 7 – 0 dana prije polaska               100% cijene aranžmana
– nakon polaska                               100% cijene aranžmana

Ako je putnik spriječen započeti putovanje, tada može odrediti treću osobu da se  umjesto njega  koristi uglavljenim uslugama ako je o tome obavijestio organizatora putovanja pisanim putem. Organizator putovanja prihvatit će treću osobu imenovanu kao zamjenskog putnika, ako treća osoba ispunjava sve predviđene uvjete za putovanje te ako ne postoje zakonske ili druge propisane prepreke koje onemogućuje treću osobu da putuje u određenu državu ili pravo treće države koja je destinacija putovanja i ne dopušta zamjenu putnika ili ako nije moguće izvršiti promjenu rezervacije.

Prije početka putovanja treća osoba ili ugovaratelj putovanja /putnik dužni su organizatoru putovanja naknaditi sve dodatne troškove uzrokovane zamjenom putnika.

 

PRTLJAGA

Prijevoz prtljage do određene težine, koju propisuje prijevoznik, je besplatan. Kod prijevoza zrakoplovom, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporuča osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.

Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporuča se najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

 

OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan obavijestiti agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdrastvenih i drugih razloga traži određenu vrstu ishrane, boluje od kronične bolesti i sl.), a ove podatke agencije ne smije proslijeđivati trećim osobama osim onih koje su uključene u realizaciju programa.

Putnik je dužan posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvijet da se program neometano odvija.
Ako je za putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, na zahtjev putnika, kada je to moguće uz nadoplatu posredovati u pribavljanju vize. Organizator putovanja ne jamči ishođenje viza, obavljanje cijepljenja i posjedovanja potvrda i dokumenata o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu.

Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdrastvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države u koju putuje. Putnik je dužan pridržavati se programa putovanja i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza organizator putovanja otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu, a putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti. Organizator putovanja ne odgovara za radnje putnika koji se tiču njegove osobne sigurnosti.

 

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako putnik za vrijeme putovanja istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovorenih usluga, predstavnik organizatora putovanja ili davatelj usluge dužni su na prikladan način i u što kraćem roku riješiti taj prigovor ako je to moguće s obzirom na sadržaj prigovora. Ako to nije moguće putnik je dužan pribaviti potvrdu da je davatelju usluge ili predstavniku agencije izjavio prigovor koji se nije mogao zadovoljavajuće riješiti, pa putnik u roku 8 dana po završetku putovanja ima pravo izvršiti pisani prigovor uz koji je dužan priložiti navedenu potvrdu. Ako organizator putovanja zaprimi prigovor nakon proteka 8 dana isti nije dužan razmatrati. Putnik izjavljuje prigovor pojedinačno. Organizator putovanja je dužan donijeti pisano rješenje  u povodu prigovora u roku od 14 dana po primitku istog. Organizator može odgoditi rok donošenja odluke za daljnjih 14 dana radi prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora o čemu je dužan obavijestiti u pismenom obliku putnika podnositelja prigovora. Dok organizator putovanja ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.

Za slučaj spora uglavljuje se mjerodavnost hrvatskog prava, a stranke uglavljuju nadležnost suda u Zagrebu.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti putovanja, sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s organizatorom putovanja odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje koje organizira ovaj organizator putovanja. Moguća/predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

 

IZJAVA O OSOBNIM PODACIMA PUTNIKA

Izričito izjavljujem da sam osobne podatke ugovaratelja i putnika stavio/stavila dragovoljno na raspolaganje organizatoru putovanja/agenciji posredniku te dopuštam da se isti koriste u cilju zaštite mojih interesa i interesa putnika u svim poslovima koje ugovaram. To uključuje i prosljeđivanje ovih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu. Trećim osobama se smatraju osobe koje su neophodne za realizaciju ovog putovanja/usluge. Ovi se podaci mogu koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje osobne podatke čuvati najduže tri godine u bazi podataka, sukladno odluci putničke agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja podataka. Agencija se obavezuje da neće ove podatke iznijeti, dati ili prodati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza, od posljedica nesretnog slučaja i rizika oštećenja i gubitka prtljage, kao i za potrebe dragovoljnog zdrastvenog osiguranja putnika za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu.

Potpis ugovaratelja/putnika

________________________

Izjavljujem  da sam  suglasan        da nisam suglasan (prekrižiti nepotrebno) s primanjem marketinških poruka i ponuda putovanja organizatora putovanja/agencije posrednika pismenim putem, telefonski, elektroničkom poštom ili SMS porukama.

Potpis ugovaratelja /putnika

________________________

 

IZJAVA O PRIVATNOSTI PODATAKA

Uvodne odredbe

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, društvo PUTOPIS društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Bogišićeva 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080797858, osobni identifikacijski broj (OIB): 57660461217 (u daljnjem tekstu: Društvo), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika usluga i kupaca. Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika i/ili kupaca se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimnom) obliku.

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Društvo, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti Društvu sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Za obradu osobnih podataka odgovorno je Društvo: 

PUTOPIS društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Bogišićeva 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080797858, osobni identifikacijski broj (OIB): 57660461217.

 

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

e-mail: info@putopis.hr

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

Pojedine usluge koje Društvo pruža zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika i/ili kupaca, pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:

 

  1. Izravno od strane samih korisnika i/ili kupaca na način da ih korisnici i/ili kupci sami dostave uz privolu Društvu kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik i/ili kupac je dužan dostaviti Društvu sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda iz svog asortimana:

 

a) ime i prezime;

b) adresa;

c) osobni identifikacijski broj (OIB)

d) datum rođenja;

e) spol;

f) kontakt broj telefona i/ili mobitela;

g) kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);

h) podaci iz osobne iskaznice;

i) podaci o bankovnom računu i broju kartice za potrebe reguliranja obveze plaćanja;

j) podaci o navikama korisnika i/ili kupaca

 

  1. Iz drugih izvora odnosno od naših poslovnih partnera ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u telefonski imenik i druge javno dostupne servise);

 

  1. Automatski posjetom našim mrežnim (web) stranicama, aplikacijama, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca).

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku i/ili kupcu, spremanje preferencija korisnika i/ili kupaca, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice Društva. Kolačići se također upotrebljavaju za praćenje uporabe interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih internetskih oglasa na temelju preferencija korisnika i/ili kupca.

 

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice Društva. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika i/ili kupca. Također, u navedenu svrhu prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:

a) podatke o IP adresi;

b) podatke o korištenju pojedinih aplikacija;

c) podatke o navikama korisnika i/ili kupaca – navedene podatke kreiramo u svrhu profiliranja korisnika i/ili kupaca.

 

Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje Društvo prikuplja ovise o vrsti usluge koju Društvo pruža svojim korisnicima i/ili kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Društvo neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

 

U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju 

Osobne podatke Društvo prikuplja kako bi moglo pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za kupnju određenih proizvoda, kako bi razumjelo načine na koje korisnici i/ili kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju mrežne (web) stranice Društva te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Društva. Takve podatke Društvo prikuplja podatke na temelju privole koju je dao korisnik i/ili kupac u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva.

 

Izvršenje ugovornih obveza

Društvo prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika i/ili kupaca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, pružanja naručene usluge, dostave naručenih proizvoda, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda, pružanja odgovarajućih dodatnih i/ili produženih jamstava za proizvode, rješavanja prigovora korisnika i/ili kupaca te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.

Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika i/ili kupaca u naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik i/ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, Društvo neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i /ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.

Ispunjavanje zakonskih obveza

Društvo je obvezno na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupaca na gore naznačenu adresu službenika za zaštitu osobnih podataka istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.

 

Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Društva ako je korisnik i/ili kupac dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes Društva za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika i/ili kupca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Društvo može koristi kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima i/ili kupcima  čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o svim proizvodima i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik i/ili kupac ne usprotivi takvoj obradi.

Kako bi korisnik i/ili kupac mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da Društvo koristi određene podatke korisnika i/ili kupaca za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik i/ili kupac izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes Društva, osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka.

 

Interne svrhe

Društvo koristi određene podatke korisnika i/ili kupaca isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika i/ili kupaca i/ili Društva. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika i/ili kupaca, istraživanje i analizu tržišta.

Podaci o potencijalnim korisnicima  

Društvo je također ovlašteno prikupljati podatke o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima svojih usluga i/ili proizvoda. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte) ali i interese potencijalnih korisnika i/ili kupaca koji se obraćaju Društvu sa željom da ih se informira i /ili im se ponudi određene proizvode i usluge.

Pravna osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je privola korisnika i/ili kupca.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika i/ili kupaca, Društvo je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Društvo na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini legitimni interes Društva ili privola korisnika i/ili kupca, osobni podaci se čuvaju u sljedećim vremenskim razdobljima:

a) podaci o postojećim korisnicima i/ili kupcima: za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i 6 mjeseci nakon prestanka;

b) podaci o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima: 3 mjeseca;

Podaci koji se obrađuju temeljem legitimnog interesa Društva i/ili privole korisnika i/ili kupaca mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik i/ili kupac odnosno kada se korisnik i/ili kupac usprotivi takvoj obradi.

 

Prava korisnika/kupaca

Pravo na pristup osobnim podacima 

Društvo se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupca, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

 

Pravo na ispravak netočnih podataka

Društvo će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku i/ili kupcu nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika i/ili kupca.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Društvo će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika i/ili kupca u sljedećim slučajevima:

a) kada osobni podaci korisnika i/ili kupca više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;

b) kada korisnik i/ili kupac povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;

c) kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)

d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;

e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;

f) kada su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva u odnosu na privolu djeteta.

Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka Društvo će osigurati u slučajevima kada korisnik i/ili kupac osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik i/ili kupac se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik i/ili kupac traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu Društva, uključujući i izradu profila korisnika i/ili kupaca.

Pravo na ulaganje prigovora

Korisnik i/ili kupac ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju Društvo će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika i/ili kupca, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ukoliko se osobni podaci korisnika i/ili kupca obrađuju za potrebe izravnog marketinga korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga, osobito ako se osobni podaci koriste u svrhu izrade profila.

Gdje se osobni podaci obrađuju

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Društvo obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Društvo prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:

 

a) privole korisnika i/ili kupca;

b) radi ispunjenja zakonskih obveza Društva;

c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika i/ili kupaca.

 

Upravljanje privolama

Aktivna uloga korisnika i/ili kupca u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik i/ili kupac aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Društvo na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

Kome se obratiti

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane Društva, korisnici i/ili kupci se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na e-mail adresu navedenu u ovoj Politici o zaštiti privatnosti ili pisanim putem na sljedeću adresu:

 

PUTOPIS d.o.o.

n/r Službenika za zaštitu podataka

Bogišićeva 20

10000 Zagreb

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

Društvo zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranica Društva radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.

 

U Zagrebu, svibanj 2018. godine.

 

PUTOPIS d.o.o.