Opći uvjeti

Opći uvijeti i upute za turističke aranžmane sastavni su dio ponude, programa putovanja te ugovora o putovanju između organizatora putovanja, Putopis d.o.o., Bogišićeva 20, 10000 Zagreb, ID KOD HR-AB-01-080797858 (u daljnjem tekstu organizator) i putnika odnosno roditelja/staratelja u slučaju kada ugovaratelj putovanja sklapa ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu putnik). Ukoliko je u programu putovanja objavljena odredba različita od općih uvijeta primjenjuje se odredba iz programa. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisan način, osim u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom kao što su: rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i slično.

 

PREDMET UGOVORA I STRANKE

Ovim ugovorom se uređuju međusobni odnosi organizatora putovanja i ugovaratelja putovanja odnosno treće osobe kao putnika u slučaju kad ugovaratelj  putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe.

Organizator putovanja je hrvatska putnička agencija ili turistička agencija „PUTOPIS“ d.o.o. (Travelbook Ltd), u daljnjem tekstu organizator putovanja, koja ispunjava uvjete za pružanje turističkih usluga na temelju rješenja nadležnog državnog tijela. Agencija posrednik mora u ugovoru naznačiti u kojem svojstvu nastupa i navesti  svoje podatke. U protivnom smatrat će se organizatorom putovanja i snositi sva prava i obveze kao organizator putovanja. U slučaju kad je organizator putovanja inozemna putnička agencija, domaća agencija posrednik dužna je osigurati  jamčevno osiguranje kao da je riječ o aranžmanu kojeg je sama organizirala.

Ugovaratelj putovanja je osoba koja sklapa ovaj ugovor u svoje ime i za svoj račun ili u korist treće osobe. U slučaju sklapanja ovog ugovora u korist treće osobe kao putnika, tada putnik stječe vlastito i neposredno pravo prema organizatoru putovanja koji je u obvezi ispuniti prema putniku ono što je ugovaratelj putovanja uglavio u korist treće osobe. Ugovaratelj putovanja/putnik jamči i odgovara za točnost svih podataka koje je dao organizatoru putovanja, te jamči da je u svrhu realizacije ugovorenog putovanja ovlašten od putnika/stranke dati njegove/njezine osobne podatke i prihvatiti sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

Ugovor o organiziranju putovanja se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorene stranke, a ugovaratelj putovanja uplatio u cjelosti cijenu aranžmana/usluge ili uplatio dio ugovorene cijene i osigurao neosporno plaćanje preostalog iznosa  do ugovorenog datuma.

Ako ugovaratelj ne može osobno potpisati ugovor, ugovor se smatra obvezujućim popunjen u elektronskom obliku od strane putnika i dostavljen agenciji, a proizvodi pravne učinke kad agencija primi cijeli ugovoreni iznos cijene ili ako je tako dogovoreno, primi uplatu dijela iznosa cijene i dokumentaciju kojom se osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma.

 

OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena ugovorom i skrbiti se o pravima i interesima putnika u skladu sa poslovnim običajima ove djelatnosti.

Prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, organizator putovanja ili agencija posrednik stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, podastire mu sve relevantne informacije u svezi s putovanjem, te mu predaje opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi mu paket putnog osiguranja i osiguranja od otkaza. Organizatora putovanja obvezuju podaci sadržani u promidžbenim materijalima ili programu, osim ako se ugovaratelj putovanja nije drugačije dogovorio s organizatorom putovanja zbog toga što je u promidžbenom materijalu/programu bilo naznačeno da postoji mogućnost izmjene podataka, a što znači da su mjerodavni uglavci iz ovog ugovora, a što je razvidno iz ovog ugovora.

 

CIJENA

Pri sklapanju ovog ugovora, ugovaratelj putovanja je dužan uplatiti 40 %  cijene, a preostali dio cijene 60% mora uplatiti jednokratno u gotovini, najkasnije 30 dana prije početka putovanja, osim ako ovim ugovorom nije drugačije određeno pa se ugovorne stranke mogu sporazumno dogovoriti o dinamici plaćanja.

Ako je ugovaratelj sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao „last minute“(putovanje u posljednji trenutak) ili po „fortuna“ sistemu (uplaćuje se za hotel niže kategorije, a koristi onaj više ako ima mjesta) tada putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje organizator putovanja ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje i nema pravo prigovora prema organizatoru putovanja.

Ugovorne strane su suglasne da organizator putovanja ima pravo povišenja cijene iz ovog ugovora najkasnije do 20 dana prije početka putovanja ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do promijene cijene smještaja, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znao niti mogao znati. Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca (poveanje se obračunava na sve dijelove uplate).

Ugovaratelj putovanja ili putnik imaju pravo raskinuti ugovor o organiziranju putovanja ako bi povišenje cijene iznosilo više od 10 %. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete.

Putnik je dužan na zahtjev predstavnika organizatora putovanja prije započinjanja putovanja predočiti dokaz da je u cjelosti podmirio cijenu, jer ako cijena nije plaćena putnik ne može započeti putovanje, osim ako ugovorene strane nisu drugačije uglavile.

 

OBVEZE ORGANIZATORA KOD IZMJENE/NEISPUNJENJA UGOVORENE USLUGE

Ako organizator prije početka putovanja značajnije izmijeni program ili smještaj ili cijenu, dužan je o tome bez odgode obavijestiti putnika/ugovaratelja u pisanom obliku. U tom slučaju organizator putovanja može ponuditi putniku/ugovaratelju putovanja izmijenjeni ugovor uz naznačavanje izmjena kao i utjecaj tih izmjena na cijenu putovanja.

Putnik /ugovaratelj putovanja u roku 2 (dva) dana od dana primitka ponude iz ovog ugovora može prihvatiti izmjenjeni ugovor o organiziranju putovanja ili odbiti izmjene. Ako putnik/ugovaratelj putovanja odbije izmjene, tada se raskida ugovor bez obveze putnika na naknadu štete i troškova. U tom slučaju je organizator putovanja u obvezi vratiti uplaćeni dio cijene za korist putnika/ugovaratelja putovanja u roku 7 (sedam) radnih dana od dana primitka obavijesti da se ne prihvaća ponuđeni zamjenski turistički aranžman.

Ako putnik/ugovaratelj putovanja odbije prihvatiti izmjenjeni ugovor, tada može na prijedlog organizatora putovanja prihvatiti zamjenski turistički aranžman. Ovaj zamjenski turistički aranžman može organizator putovanja dostaviti putniku/ugovaratelju putovanja istovremeno s ponudom izmjenjenog ugovora. Putnik se očituje u roku 2 (dva) radna dana od dana primitka ponude za zamjenski turistički aranžman glede prihvata zamjenskog turističkog aranžmana. Ako je cijena zamjenskog turističkog aranžmana niža, tada je organizator putovanja dužan vratiti dio cijene za korist putnika u roku od 7 radnih dana računajući od dana prihvata zamjenskog turističkog aranžmana od strane putnika/organizatora putovanja. U slučaju prihvata zamjenskog turističkog aranžmana putnik/ugovaratelj putovanja nema nikakvih potraživanja prema organizatoru putovanja s bilo kojeg pravnog osnova, osim prava na povrat dijela cijene ako zamijenjeni turistički aranžman ima nižu cijenu.

Ako se putnik ogluši na ponudu organizatora putovanja tada se smatra da nije prihvatio ponudu organizatora putovanja.
Ako putnik/ugovaratelj putovanja odbije izmjenjeni program ili ne prihvati ponuđeni zamjenski turistički aranžman, a ugovor o organiziranju putovanja je organizator putovanja morao izmijeniti zbog nastupa izvanrednih vanjskih okolnisti koje nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, tada putnik ima pravo na povrat uplaćene cijene, ali nema pravo na naknadu štete.

Ako organizator putovanja izmijeni ovaj ugovor, a ne postoje izvanredne vanjske okolnosti koje je organizator putovanja mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, tada je organizator obvezan vratiti uplaćena sredstva bez odgode. Dodatno, putnik ima pravo i na naknadu štete najviše u vrijednosti još jednog takvog aranžmana.

Ako organizator putovanja nakon početka putovanja nije pružio veći dio uglavljenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati veći dio uglavljenih usluga, organizator putovanja može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, te ako je potrebno obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga.

Ako nije moguće na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik ne prihvati izmjene iz  opravdanih razloga, organizator putovanja dužan je na svoj trošak omogućiti putniku povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s time suglasan te je dužan nadoknaditi štetu koju je putnik time pretrpio. Visina štete se utvrđuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela programa utvrđenih ugovorom o organiziranju putovanja. Organizator putovanja je dužan nadoknaditi ovu štetu putniku u roku od 15 radnih dana od dana povratka putnika u mjesto polaska ili neko drugo mjesto s kojim se  putnik suglasio, a na temelju pisanog prigovora kojeg putnik mora izjaviti organizatoru putovanja u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Organizator prigovor rješava na način i u rokovima navedenim u ovom ugovoru. Najviši mogući iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana, ako se radi o takvom ispunjenju dijela usluge koji bitno utječe na sadržaj programa.

Ugovor o organiziranju putovanja se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke, a ugovaratelj putovanja uplatio u cjelosti cijenu aranžmana/usluge ili uplatio dio ugovorene cijene i osigurao neosporno plaćanje preostalog iznosa do ugovornog datuma.

Ako ugovaratelj ne može osobno potpisati ugovor, ugovor se smatra obvezujućim popunjen u elektronskom obliku od strane putnika i dostavljen agenciji, a proizvodi pravne učinke kad agencija primi cijeli ugovoreni iznos cijene ili ako je tako ugovoreno, primi uplatu dijela iznosa cijene do ugovorenog datuma.

Organizator putovanja je ovlašten jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ovaj ugovor, ako nastupe vanjske i izvanredne okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi okolnosti da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, bile opravdan razlog za organizatora putovanja da ne sklapa ugovor o organiziranom putovanju. U tom slučaju putnik nema pravo na naknadu štete.

Organizator može također otkazati aranžman ako se ne prijavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator putovanja objavljuje minimalan broj putnika. Organizator je dužan kupce izvjestiti o otaku najmanje 5 dana prije početka aranžmana te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana. Organizator ne preuzima odgovornost za promijenu radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja.

 

ODUSTAJANJE PUTNIKA

Putnik može u svako doba pisanim putem potpuno ili djelomično raskinuti ugovor o organiziranju putovanja. Organizator putovanja je u promidžbenom materijalu/programu i/ili općim uvjetima putovanja odredio način obračuna naknade koju je dužan putniku/ugovaratelju putovanja platiti u slučaju raskida ugovora o organiziranju putovanja, a putnik/ugovaratelj putovanja potpisom ovog ugovora potvrđuje da je upoznat s ovim podacima.
U tom slučaju organizator putovanja zadržava uplaćeni iznos u visini koja ovisi o datumu otkazivanja putovanja po slijedećem rasporedu (ukoliko nije drugačije navedeno u programu):
– do 30 dana prije polaska             30% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
– 29 – 22 dana prije polaska           40% cijene aranžmana
– 21 – 15 dana prije polaska           60% cijene aranžmana
– 14 – 8 dana prije polaska             80% cijene aranžmana
– 7 – 0 dana prije polaska               100% cijene aranžmana
– nakon polaska                               100% cijene aranžmana

Ako je putnik spriječen započeti putovanje, tada može odrediti treću osobu da se  umjesto njega  koristi uglavljenim uslugama ako je o tome obavijestio organizatora putovanja pisanim putem. Organizator putovanja prihvatit će treću osobu imenovanu kao zamjenskog putnika, ako treća osoba ispunjava sve predviđene uvjete za putovanje te ako ne postoje zakonske ili druge propisane prepreke koje onemogućuje treću osobu da putuje u određenu državu ili pravo treće države koja je destinacija putovanja i ne dopušta zamjenu putnika ili ako nije moguće izvršiti promjenu rezervacije.

Prije početka putovanja treća osoba ili ugovaratelj putovanja /putnik dužni su organizatoru putovanja naknaditi sve dodatne troškove uzrokovane zamjenom putnika.

 

PRTLJAGA

Prijevoz prtljage do određene težine, koju propisuje prijevoznik, je besplatan. Kod prijevoza zrakoplovom, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporuča osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.

Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporuča se najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

 

OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan obavijestiti agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdrastvenih i drugih razloga traži određenu vrstu ishrane, boluje od kronične bolesti i sl.), a ove podatke agencije ne smije proslijeđivati trećim osobama osim onih koje su uključene u realizaciju programa.

Putnik je dužan posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvijet da se program neometano odvija.
Ako je za putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, na zahtjev putnika, kada je to moguće uz nadoplatu posredovati u pribavljanju vize. Organizator putovanja ne jamči ishođenje viza, obavljanje cijepljenja i posjedovanja potvrda i dokumenata o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu.

Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdrastvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države u koju putuje. Putnik je dužan pridržavati se programa putovanja i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza organizator putovanja otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu, a putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti. Organizator putovanja ne odgovara za radnje putnika koji se tiču njegove osobne sigurnosti.

 

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako putnik za vrijeme putovanja istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovorenih usluga, predstavnik organizatora putovanja ili davatelj usluge dužni su na prikladan način i u što kraćem roku riješiti taj prigovor ako je to moguće s obzirom na sadržaj prigovora. Ako to nije moguće putnik je dužan pribaviti potvrdu da je davatelju usluge ili predstavniku agencije izjavio prigovor koji se nije mogao zadovoljavajuće riješiti, pa putnik u roku 8 dana po završetku putovanja ima pravo izvršiti pisani prigovor uz koji je dužan priložiti navedenu potvrdu. Ako organizator putovanja zaprimi prigovor nakon proteka 8 dana isti nije dužan razmatrati. Putnik izjavljuje prigovor pojedinačno. Organizator putovanja je dužan donijeti pisano rješenje  u povodu prigovora u roku od 14 dana po primitku istog. Organizator može odgoditi rok donošenja odluke za daljnjih 14 dana radi prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora o čemu je dužan obavijestiti u pismenom obliku putnika podnositelja prigovora. Dok organizator putovanja ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.

Za slučaj spora uglavljuje se mjerodavnost hrvatskog prava, a stranke uglavljuju nadležnost suda u Zagrebu.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti putovanja, sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s organizatorom putovanja odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje koje organizira ovaj organizator putovanja. Moguća/predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

 

IZJAVA O OSOBNIM PODACIMA PUTNIKA

Izričito izjavljujem da sam osobne podatke ugovaratelja i putnika stavio/stavila dragovoljno na raspolaganje organizatoru putovanja/agenciji posredniku te dopuštam da se isti koriste u cilju zaštite mojih interesa i interesa putnika u svim poslovima koje ugovaram. To uključuje i prosljeđivanje ovih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu. Trećim osobama se smatraju osobe koje su neophodne za realizaciju ovog putovanja/usluge. Ovi se podaci mogu koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje osobne podatke čuvati najduže tri godine u bazi podataka, sukladno odluci putničke agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja podataka. Agencija se obavezuje da neće ove podatke iznijeti, dati ili prodati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza, od posljedica nesretnog slučaja i rizika oštećenja i gubitka prtljage, kao i za potrebe dragovoljnog zdrastvenog osiguranja putnika za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu.

Potpis ugovaratelja/putnika

________________________

Izjavljujem  da sam  suglasan        da nisam suglasan (prekrižiti nepotrebno) s primanjem marketinških poruka i ponuda putovanja organizatora putovanja/agencije posrednika pismenim putem, telefonski, elektroničkom poštom ili SMS porukama.

Potpis ugovaratelja /putnika

________________________